Certification logotype for Gallup Certified Strengths Coach
Logotype for Styrkor.se

Arbeta som ett styrkebaserat team

Ett pappersark där styrkor för ett team står utskrivna som någon skriver på

I ett team som vill arbeta styrkebaserat

  • så förstår varje medlem vilka egna styrkor den har och de bäst används
  • ser och uppskattar varje medlem de styrkor de andra i teamet har
  • ser medlemmarna till att de kombinerar sina olika styrkor för att nå önskade resultat

När vi får använda våra naturliga talanger och styrkor mer ökar engagemang och glädje, resultaten blir bättre liksom interaktionen med andra.

En annan effekt jag har märkt i team som börjar arbeta mer styrkebaserat är att man pratar med varandra på ett sätt man inte gjort tidigare. Samtalet blir öppnare, medlemmarna ger varandra mer konkret feedback, mer fokus på vem som bäst gör vad och vem som kan vara en bra partner i olika sammanhang. Det här bygger förtroende, vilket är ett fundament, kanske det viktigaste, för att bygga ett samspelt team.

Clifton StrengthsFinder® är ett utmärkt verktyg för att kartlägga talanger och styrkor, men det går ju även att använda andra metoder om man gör det med styrkefokus. En kartläggning ger också svar på var det finns luckor eller gap som behöver adresseras om teamet t.ex ska växa eller ta sig an nya områden.

Våra talanger och styrkor ger också en fingervisning kring hur vi föredrar att kommunicera och bete oss. Det är viktig information för att se hur dynamiken i teamet kan utvecklas.

Jag ska ge tre verkliga exempel på hur en kartläggning ser ut och vad det innebär för respektive team. I de här fallen har jag använt Strengthsfinder®, men resonemanget är giltigt oavsett metodik.

Strengthsfinder® innehåller 34 olika styrketeman uppdelade i fyra domäner:

Strategic Thinking Influencing Relationship Building Executing

(Det går inte att översätta färgerna direkt till DISC om du är bekant med den modellen.)

I de här exemplen ser vi varje individs fem främsta styrkor där ”1” är den starkaste.

Exempel styrkebaserat team – Ledningsgrupp Energibolag

Styrkebaserat team - exempel 1

En av styrkorna i gruppen är att det finns både gas och broms.

Gas = Achiever®, Arranger®, Activator®, Command®. Mycket blir gjort, de är produktiva och handlingskraftiga.

Broms = Analytical®, Deliberative®, Restorative™. Beslut är övervägda, detaljer kollade på ett objektivt sätt, problem negligeras inte.

Det finns också struktur och metodik: Discipline®, Consistency®.

Ett par personer ser framtiden, hur den kan bli: Futuristic®

Det finns idérikedom och styrka att tänka nytt: Ideation®.

De bygger starka relationer mellan sig, vi har fyra Relators. Behöver dock se upp med att man inte blir en klick som andra har svårt att nå in till eller att de själva glömmer bort att kommunicera med de utanför gruppen. T.ex så saknas Communication® och Includer® i gruppen.

De olika sätten att agera på skiljer sig ganska mycket åt så här behöver de förstå varandras olika sidor och använda dem konstruktivt. Gasarna behöver t.ex stanna upp och lyssna och Broms kliva fram lite mer även om de inte har tänkt klart.

Person nr 3 står för allt gruppen har i Influencing. Personen är kraftfull, snabb, kan bli krävande, kan bli otålig, vill ha hög kvalitet. Behöver förstå att stilen kan kollidera med de mer försiktiga och eftertänksamma i gruppen (Analytical®, Deliberative®, Restorative™, Harmony®) och dessutom be om hjälp lite oftare.

Exempel styrkebaserat team – Nystartat företag inom rekrytering och bemanning

Styrkebaserat team - exempel 2

Här är en lite mer ovanlig fördelning av styrkorna med en övervikt av Influencing (44%) och lägst på Executing (8%). I det här dynamiska företaget finns mycket energi, framgångsrik marknadsföring och försäljning. I det skede som kartläggning gjordes var utmaningen att bygga upp företaget och hitta kunder. Teamets styrkor ligger i det utåtriktade arbetet, ta kontakter och viljan att lyckas (Communication®, Competition®, Positivity®, Woo®) och att göra en skillnad på marknaden (Significance®). Man har också ögonen på visionen, framtiden och vart man vill nå (Futuristic®).

Ett par saker man fick upp ögonen för var att det behövs någon som kan slutföra och hålla fokus, inte bara starta upp en massa olika initiativ. Det behövdes också lite mer ordning och struktur, någon som bromsar och ställer frågor. En sådan person adderades senare till teamet.

Person nr 3 är intressant med Significance®, Command®, Competition® och Activator® bland sina topp 5. Personen är mycket tydlig i sätt att vara, vill både att han och teamet helst vara bäst och gillar att få bekräftelse, är snabb att starta upp saker och behöver inte ha allt på fötterna innan. Kan ta risker. En tydlig ledare i gruppen som tror på det han och de gör. Dock behöver han stanna upp och lyssna oftare, vara villig att ändra åsikt och ibland stämma av, ta det lite lugnare. Genom att se profilerna kunde gruppen ha ett bra samtal om var ens stil och det ökade förståelsen för både styrkor och ”blindspots”.

Exempel styrkebaserat team – Ledningsgrupp

  Styrkebaserat team - exempel 3

Mycket stark grupp när det kommer till att göra och utföra – fyra av fem är Achiever®, den femte har Arranger®. Dessutom två Activator®. Gruppen har en person som frågar Varför? och vill veta mer innan man gör saker (Analytical®) liksom en Discipline® som skapar struktur och planer. Gruppen är bra på att blicka framåt och se olika vägar att komma dit (Strategic®). Ibland kan det gå lite väl snabbt dock. För att vara en ledningsgrupp är den väldigt operativ.

En risk är att man är ovanligt låg inom Relationship building. I ivern att göra saker kan man glömma att både kolla av hur man mår i teamet och glömma omgivande intressenter. Det finns ingen som naturligt har det i tankarna. Man kom fram till att på sina möten ha någon sorts checkpoint där man kollar av att man fått med olika tänkbara intressenter i beslut och kommunikation.

En annan risk är att för lite tid läggs på strategiarbete eftersom det som prioriteras är görandet. Gruppen kom fram till att de måste avsätta tid och ha regelbundna möten för att prata strategi. Det är ju ändå en ledningsgrupp och strategiska frågor ska ligga på den gruppens bord, inte delegeras ut.

Läs fler nyheter
Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg

Coach

Learner®Input®Activator®Maximizer®Discipline®

Bengt Kallenberg arbetar sedan 2006 med utveckling av ledare och grupper, karriärcoaching, föreläsande och författande. Han har många års egna erfarenheter från chefs- och ledarpositioner inom större och mindre företag och är också certifierad coach (ICF PCC). Bengt har bl.a. skrivit boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.